Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Machteld Koenraad Financial Professional vanaf 19-10-2017

 

 1. Definities
 2. Machteld Koenraad Financial Professional is zelfstandig werkende professional die haar onderneming in de vorm van eenmanszaak uitoefent, hierna te noemen: “MKFP”;
 3. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie MKFP een overeenkomst heeft gesloten of met wie MKFP in onderhandeling is, hierna te noemen “opdrachtgever”;
 4. Waar in de algemene voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
 5. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen opdrachtgever en MKFP strekkende tot het verlenen van diensten door MKFP aan opdrachtgever en/of het leveren van zaken door MKFP aan opdrachtgever op en/of het verrichten van enige andere prestatie door MKFP ten behoeve van opdrachtgever, elke wijziging van of aanvulling op die overeenkomst, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 6. Schriftelijk: hieronder kan worden gelezen een bericht per post, een email-bericht en een WhatsApp bericht.

 

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij MKFP, al dan niet op declaratiebasis werkzaamheden verricht voor of adviezen geeft aan opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
  • Ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
  • Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtgever niet geaccepteerd.
  • Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.
  • Als MKFP in voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat MKFP het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  • MKFP registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft MKFP op voorhand toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen dan MKFP nuttig is of nuttig lijkt en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst dan wel in het kader van relatiebeheer, ter kennis van die anderen te brengen. Wijzigingen van en/ of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending ervan.

 

 1. Aanbiedingen
  • MKFP kan niet aan haar aanbiedingen e.d. worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de desbetreffende aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

 1. Overeenkomst(-en)
  • Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand na akkoord per mail of telefoon van de door MKFP uitgebrachte offerte dan wel op het moment waarop MKFP een begin maakt met uitvoering van de opdracht. (Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden MKFP alleen na haar schriftelijke bevestiging.)
  • Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MKFP. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan 2 of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
  • MKFP behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
  • Verstrekte opdrachten worden door MKFP uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
  • Indien MKFP met twee of meer opdrachtgevers een overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst (jegens MKFP) voortvloeien.
  • MKFP is, los van de overige gevallen waarin op grond van de wet bevoegd is over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, indien aan opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien met opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of indien ten laste van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand wordt opgegeven. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door MKFP is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn haar vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar.
  • Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Om er verzekerd van te zijn dat MKFP de opzegging ontvangt dient opdrachtgever deze te verzenden per aangetekende post of per email met leesbevestiging. Indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij geen schadevergoeding verschuldigd aan MKFP. Wel heeft MKFP recht op vergoeding voor de werkzaamheden die zij in het kader van de overeenkomst heeft verricht en op vergoeding van de kosten die zij in het kader van de overeenkomst heeft gemaakt. Opdrachtgever kan de opdracht niet opzeggen als hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen

 

 1. Intellectuele eigendom
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt MKFP de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gemaakte en verstrekte berekeningen, modellen, offertes etc. Deze zaken blijven eigendom van MKFP en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derde getoond of op andere wijze gebruikt worden, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening gebracht zijn.

 

 

 1. Termijnen voor uitvoering
  • Alle door MKFP genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal MKFP opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
  • Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijn overschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel de vergoeding voor de werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst zijn verricht en vergoeding van de kosten die in het kader van de overeenkomst zijn gemaakt, te betalen.

 

 1. Vertrouwelijke informatie
  • Iedere partij (MKFP of opdrachtgever) zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 

 1. Medewerking door opdrachtgever
  • Indien het noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
  • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MKFP staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van MKFP bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  • MKFP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat MKFP is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

 

 1. Wijzigingen en “meerwerk”
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/ of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd kan dit gevolgen hebben voor wat oorspronkelijke overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. MKFP zal aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk de gewijzigde kosten en/ of termijnen schriftelijk bevestigen.
  • MKFP zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

 

 1. Honorarium en betaling
  • Behoudens wanneer partijen (MKFP en opdrachtgever) bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium bestaan uit uren x geldend uurtarief met daarbij opgeteld de door MKFP gemaakte reiskosten. De reiskosten worden aan opdrachtgever doorberekend volgens een vast tarief excl. BTW per kilometer.
  • Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).
  • Kosten van aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van de kosten stijgt, heeft MKFP het recht het honorarium te verhogen met maximaal 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden zonder dat plicht tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtgever dient dan wel de vergoeding voor de werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst zijn verricht en vergoeding van de kosten die in het kader van de overeenkomst zijn gemaakt, te betalen.
  • Betaling van facturen van MKFP dient zonder verrekening of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is afgesproken.
  • Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn.
  • Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
  • Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde wettelijke rente (vertragingsrente) en (buiten-) gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt opdrachtgever mee dat de betaling betrekking heeft op een lagere vordering of andere post.
  • MKFP is gerechtigd bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijke te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 10.1 t/m 10.5 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
  • Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan MKFP ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan MKFP de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten of staken.
  • Wanneer opdrachtgever tijdelijk niet over voldoende liquide middelen beschikt om zijn betalingsverplichtingen tegenover MKFP na te komen, zal MKFP desgevraagd met opdrachtgever in overleg treden om te bezien of zij akkoord kan gaan met uitgestelde betaling in combinatie met een vorm van zekerheidstelling door opdrachtgever.

 

 1. Overmacht
  • Overmacht is , naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MKFP geen invloed kan uitoefenen, en waardoor MKFP niet in staat is haar verplichtingen na te komen. MKFP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreed nadat MKFP haar verbintenis had moeten nakomen.
  • MKFP is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever indien de nakoming verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • MKFP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • MKFP is niet gehouden tot enige verplichting indien dit voor MKFP redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van MKFP ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar risico komen.
  • MKFP is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

 

 

 1. Inschakeling derden
  • Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken en akkoord bevonden is.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Iedere aansprakelijkheid van MKFP is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  • Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatvinden, is ieder aansprakelijkheid beperkt tot de door MKFP in verband met de desbetreffende overeenkomst in rekening gebrachte vergoeding.
  • De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat een opdracht door MKFP geweigerd is en daaruit schade mocht voortvloeien.
  • MKFP is slechts aansprakelijk bij overschrijding van termijnen als bedoeld in art 6. “Termijnen voor uitvoering” en in geval van toerekenbare tekortkoming tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding.
  • MKFP staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door MKFP niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. MKFP is evenmin aansprakelijk voor schade als opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden te kort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft versterkt.
  • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens MKFP vervallen, uit welke hoofde ook, in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor MKFP aansprakelijk is.
  • MKFP bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen.
  • Opdrachtgever is gehouden MKFP te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan MKFP te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
  • Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 

 

 1. Onderzoek en klachten
  • Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, binnen redelijke termijn op het moment dat MKFP de desbetreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd respectievelijk de desbetreffende zaken schriftelijk aan hem ter beschikking heeft gesteld. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
  • Opdrachtgever kan op een gebrek in de door MKFP verrichte prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij MKFP ter zake heeft geklaagd. Opdrachtgever dient schriftelijke te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MKFP in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient MKFP in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
  • Indien opdrachtgever een klacht heeft ingediend dan schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de onderzoeks- en andere kosten die MKFP in verband met de klacht heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Alle overeenkomsten tussen MKFP en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
  • Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MKFP.